همکاران محترم

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات مشاغل عملکرد سال ١٣٨٨ روز ٣١ تیرماه میباشد لذا از همکاران عزیز بخصوص همکاران جدیدی که در سال ٨٨ شروع بکار نموده اند و امسال برای اولین بار  تسلیم اظهارنامه را تجربه میکنند توجه داشته باشند عدم تسلیم موجب جرایم سنگین غیر قابل بخشودگی است لذا کلیه همکارانیکه از تفاهم نامه کانون استفاده مینمایند برای ممهور کردن اظهارنامه خود در اوقات اداری به جامعه سردفتران استان مراجعه نمایند و قبل از انقضای مهلت چنانچه نیازی به جلسه توجیهی دارند با روابط عمومی جامعه تماس حاصل تا چنانچه تعداد قابل توجه باشد نسبت به دایر کردن آن اقدام گردد

ضمنا تلفن دایورت جامعه و روابط عمومی آماده مشاوره و راهنمایی همکاران بزرگوار میباشد و توصیه میشود تنظیم و تسلیم اظهارنامه را به آخرین روز و ساعات پایانی موکول ننمایند

گرچه متن تفاهم نامه با سالهای گذشته تفاوتی نکرده است لکن برای اطلاع از مفاد و متن آن به این آدرس یا به محل جامعه سردفتران مراجعه فرمایید