از طرف جامعه سردفتران استان یزد نامه تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر تویسرکانی ریاست مجترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخاطر پشتیبانی و حمایت از جامعه سردفتری کشور در چند هفته اخیر و اعلام نظرات و مواضع شفاف و روشن ایشان ،  ارسال گردید