همانگونه كه همكاران مطلع هستند طرح تمركز اسناد اتومبيل در محل جامعه بنا به دلايلي متوقف و بر اساس توافق في مابين سازمان ثبت اسناد و راهنمائي و رانندگي در حال حاضر خودروهاي با پلاك جديد با ابلاغ سياري ثبت انجام و طبق اعلام مديريت كل ثبت استان دفاتر از تنظيم آن در محل دفترخانه بدون ابلاغ سياري ميبايد خودداري نمايند .
از طرف ديگر طبق اطلاعات واصله خود روهاي مدل ۱۳۸۰ تا ۸۲ نيز در طرح تعويض پلاك قرار گرفته و بموجب بخشنامه ناجا از ۲۵ شهريور از ثبت و تائيد دفترچه و شناسنامه خودرو كه توسط دفاتر انتقال شده باشد خودداري ميگردد كه متاسفانه موضوع از طريق سازمان ثبت اسناد و راهنمائي و رانندگي به دفاتر ابلاغ نشده است .
حال چه بايد كرد ؟
آيا با توجه به عدم تكليف قبل از وصول بخشنامه نسبت به تنظيم اسناد خودروهاي مذكور اقدام شود ؟ تكليف خريداران در هنگام تعويض پلاك و عدم دسترسي احتمالي به فروشنده چه ميشود ؟ آيا با توجه به علم از وجود طرح تعويض پلاك به حكم اخلاق موظف به اجراي آن قبل از ابلاغ بخشنامه هستيم يا بحكم ظاهر قانون ميبايست به سند نويسي خود ادامه دهيم ؟
.... وآيا تنظيم سند پلاك هاي جديد در محل جامعه بهتر است يا در محل شركت رهگشا و مركز تعويض پلاك ؟
چه خوب بود با يك نشست هماهنگ و توام با اخلاق كاري و وبه قصد محكم كردن پايه و اساس معاملات اتومبيل توسط دفاتر اسناد رسمي در اينخصوص تصميم عاقلانه اي اتخاذ ميشد