آقای مسلم اقاصفری ریاست کانون سردفتران با اظهار نظر در خصوص آنچه دیروز در مجلس اتفاق افتاد اعلام کرد دفاتر اسناد رسمی کماکان می توانند اقدام به تنظیم اسناد اتومبیل کنند... زیرا مراحل قانونگذاری پایان نیافته، ثانیاً حذف ماده 30 یعنی بقای وضعیت موجود. ....

 

از آنجا که بانیان و حمایت کنندگان از این پروسه منتظرند تا سردفتران در موضع انفعالی قرار گیرند و آنان موفقیت خویش را جشن بگیرند و هجمه های رسانه ای و مطبوعاتی را علیه جامعه سردفتری کشور ادامه دهند ، اعلام نظر و موضع گیری  بموقع و منطقی  ایشان میتواند در خنثی سازی این برنامه از پیش تعیین شده موثر باشد و همکاران نیز باید از خود سعه صدر نشان دهند وثابت نمایند این قشر زحمتکش که در این چندین سال گذشته بدون هیچگونه حمایت دولتی و نهادی و رسانه ای از امتیازات و حقوق شهروندی و قانون اساسی  فقط تکلیف و زحمت و محنت نصیبشان بوده با همه این بی مهریها ظرفیتشان بالاتر و والاتر از اینهاست که با محدود کردن امور شغلی و معیشتی خود دست از تلاش خود در راه احقاق حقوق مسلم خود بردارند