جلسه مجمع عمومي بطور فوق العاده جامعه سردفتران و دفترياران استان يزد در ساعت ۵ عصر پنجشنبه ۱۶/۷/۸۷۳ در محل جامعه واقع در چهار راه مهديه كوچه جنب داروخانه شبانه روزي دكتر امام زاده اي پلاك ۵ تشكيل ميگردد بدينوسيله از كليه اعضاء و سران دفاتر و دفترياران غير عضو دعوت ميشود درجلسه مذكور حضور بهم رسانند ، از اعضاء محترم كه بنا بعللي نميتوانند در جلسه حاضر گردند درخواست ميشود وكيل خودرا در سربرگ اداري دفتر و ممهور به مهر دفتر خانه به مجمع معرفي و وكالتنامه قبل از تشكيل جلسه به هيئت مديره و يا دبيرخانه جامعه تحويل گردد ، ضمنا حق عضويتهاي معوق حداقل تا پايان شهريور ۸۳ خود را بحساب ۱۹۱۹ بانك ملي شعبه ميدان امام حسين واريز و فيش آن را به دبيرخانه تسليم نمايند.

دستور جلسه :
۱- استماع گزارش هيئت مديره و تصويب بيلان مالي سال ۸۲ و۸۳
۲- بررسي نسبت به وضعيت عضويتها طبق مفاد اساسنامه
۳- انتخاب هيئت مديره جامعه اعم از اصلي و علي البدل
۴- انتخاب بازرس
۵- تعيين خط مشي اينده جامعه سردفتران

هيئت مديره جامعه سردفتران و دفترياران استان يزد