قابل توجه همکاران گرامی و اعضای جامعه سردفتران یزد

 

١-با توجه به تسهیلات بوجود آمده برای بیمه مسئولیت مدنی (جمعی) توسط نمایندگی بیمه و اهمیت موضوع خواهشمند است کسانی که مایل به خرید این نوع بیمه هستند حداکثر تا تاریخ ١٠ خردادماه جاری درخواست خود را بانضمام حق بیمه (حدود ٢١ هزار تومان برای هر ١٠ میلیون تومان) به جامعه سردفتران واحد خدمات بیمه و امور رفاهی ارسال نمایند با این توضیح که در صورت عدم ثبت نام جمعی یا ارسال درخواست خارج از مهلت مقرر برای خرید بیمه مذکور مبلغی معادل تقریبی ٢٧ هزار تومان و مستقیما"به نمایندگی بیمه قابل پرداخت خواهد بود

 

٢-برای تسهیل در تنظیم لیست بیمه و ارسال آن به تامین اجتماعی ، نرم افزار مربوطه تهیه و در جامعه موجود میباشد در صورت نیاز برای دریافت آن به جامعه سردفتران یا شعبات تامین اجتماعی مراجعه فرمایید لازم به تذکر است لیست بیمه استخراج شده از سیستم بصورت پرینت کاغذی و یا دیسکت امکان پذیر و مورد قبول تامین اجتماعی خواهد بود و جا دارد از سازمان مرقوم بلحاظ تهیه برنامه مذکور تشکر و قدردانی نمود

 

٣-با توجه به هماهنگی انجام شده با ثبت اسناد ، همکاران میتوانند هزینه پاسخ به استعلام ثبتی موضوع جدول شماره ٢۵ قانون بودجه سال ٨٩ را از طریق سیستم pos  در بخش سایر درآمدهای ثبتی واریز و ضمن درج شماره مرجع پرداخت پرینت سیستم پرداخت الکترونیک را همراه با استعلام به ثبت اسناد ارسال نمایند و همکارانیکه به سیستم جامع املاک متصل و استعلامها را  اینترنتی ارسال مینمایند ذکر شماره مرجع پرداخت کفایت مینماید لکن در پایان ماه صورت حساب مربوطه را از طریق نرم افزار سیستم pos  پرینت و همراه با صورتحساب مالی ماهانه به حسابداری ثبت اسناد ارسال نمایند ... ضمن آنکه برای هر ملک با اسناد متعدد میتوانید جمع مبلغ پرداختی را در یک مرحله واریز نمائید ....توصیه میشود برای تشخیص و کنترل این نوع پرداخت شماره اندیکاتور استعلامها را بجای شماره سند در (عملیات پرداخت) قید نمایند