همکاران بزرگوار توجه دارند که بر اساس ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، به عنوان پرداخت کنندگان حقوق مکلفند، همه ساله و حداکثر تا سی ام اردیبهشت ماه، لیست حقوق ومزایای کارکنان خود را به ادارات دارایی تسلیم و اگر چنانچه در یافت حقوق هریک از کارکنان بیش از 4,375,000 ریال باشد نسبت به مبلغ مازاد ، مالیات مربوطه را نیز محاسبه و واریز نمایند ....

لازم به ذکر است که در ماههای بعد درصورتی مکلف به ارسال هستیم که تغییراتی در لیست از حیث مبلغ یا نفرات و یا روزهای کارکرد داشته باشیم در غیر اینصورت یک لیست در فروردین و یکی در مهرماه و دیگری در اسفندماه رفع تکلیف مینماید

از کلیه همکاران محترم که تا کنون لیست فروردین ماه را ارسال نکرده اند تقاضا میشود در آخرین مهلت که فردا سی ام اردیبهشت ماه خواهد بود ارسال نمایند تا مشمول جرایم قانونی نشوند ضمنا از نظر سازمان مالیاتی ماه ٣٠ روز میباشد و ارسال لیستها در ٣١ ماه یک روز تاخیر وموجب جریمه خواهد بود