نقطه نظرات جامعه سردفتران یزد پس از ساعت ها کار مداوم و بررسیهای همه جانبه هفته قبل به مدیرکل محترم ثبت اسناد  املاک استان یزد تسلیم گردید متن نامه جامعه بشرح زیر میباشد

 مدیرکل محترم ثبت اسناد واملاک استان یزد  

 با احترام و عرض ادب ،عطف به نامه شماره 78/120 مورخ  15/01/89 ،  ضمن تشکر از حسن ظن و اعتماد آنجناب باستحضار میرساند: موضوع در هیئت مدیره جامعه مطرح و پس از برگزاری جلسات متعدد و جلب نظر بعضی از همکاران و سوابق و روند افزایش نرخ هزینه ها و تورم اقتصادی و سایر عواملی که در این امر دخیل است ، نتیجه نهائی کار (شامل   مقدمه  -  ویژه گیهای تعرفه پیشنهادی -   جدول تعرفه ها)  جهت استحضار وهرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد:

مقدمه : در تمام زمینه ها و سطوح کشوری هرجا تغییر نرخ و هزینه و خدمات لازم باشد معمولا  بصورت سالانه و با توجه  به نرخ تورم و قدرت خرید در پایان هر سال برای اجرا در سال بعد ،  تهیه و تدوین و اجرا میگردد و دراین  راستا جداول و نرخ تعیین دستمزد و حقوق و نرخ اجناس و خدمات و پاداش و حق بیمه و غیره از موارد ملموسی است  که هر ساله توسط دولت و یا  مراجع ذیصلاح انجام میشود و بهمین دلیل میتواند با عدالت نسبی همراه باشد . متاسفانه براساس ماده 54 قانون دفاتر اسنادرسمی،  تعیین تعرفه حق التحریر  و تجدید نظر در آن هر چهارسال یکبار  صورت میگیرد که این امر  موجب میشود تعرفه های مصوب  نتواند نیازهای مورد نظر مقنن را  تامین نماید زیرا از یک طرف لحاظ نمودن نرخ تورم موجود (درسال اول) و تعیین تعرفه بر اساس  آن حقوق سردفتران را در سالهای بعد تا سال چهارم تضییع مینماید و از طرف دیگر اعمال تعرفه بر اساس نرخ تورم و افزایش  هزینه ها در چهارسال آینده و اجرای آن در سال اول از عدالت اجتماعی و اقتصادی خارج و با منافع ارباب رجوع  سازگاری نخواهد داشت و بهر ترتیب با عنایت به روند رو به  رشد هزینه های دفاتر و نرخ تورم اقتصادی ،  هرنوع تعرفه ای تهیه گردد بدون نقص نخواهد بود ، به همین جهت پیشنهاد میگردد برای رفع این نقیصه در آینده تعیین تعرفه به روش تدریجی و پلکانی صورت گیرد ، یا تعرفه با نرخ تورم و هزینه های موجود در سال تصویب  تهیه و تدوین  و در آن  پیش بینی شود که برای سالهای بعد ،  هرسال درصدی معین اضافه شود و یا اینکه با عنایت به روند نرخ تورم اقتصادی و افزایش هزینه ها  تعرفه بر اساس سال آخر  تهیه و در آن پیش بینی شود که برای سال اول مثلا  25%  و برای سال بعد 50%  آن و...... قابل وصول باشد  

بدین ترتیب ضمن آنکه تعرفه بر اساس ماده 54 تدوین و تصویب میشود  هر سال نرخ آن متفاوت و از تضییع  حقوق سردفتران و متعاملین در حد امکان جلوگیری خواهد شد . 

ویژه گیهای تعرفه  پیشنهادی :  در این تعرفه سعی شده است با عنایت به انوع معاملات و میزان منافعی که ارباب رجوع از تنظیم اسناد مختلف بدست میاورد نرخ ها و ضرایب تعیین و همچنین مواردی که در دفاتر انجام ولی هیچگونه حق الزحمه ای دریافت نمیشود در تعرفه لحاظ شود موارد مذکور عبارتنداز:

1-اسناد ما لی قابل تنظیم در دفاتر اسنادرسمی از دو بخش مهم تشکیل میگردد بخشی مربوط به انتقال املاک غیرمنقول  است که ناشی از  شغل افراد و هدف نهائی از آن انتفاع  و کسب درآمد است  و اخیرا قوانین مالیاتی نیز برای آنها حد نصاب سالانه تعیین و مالیات مضاعف در صورت تعدد معامله برای آن برقرار نموده است  و بخش دیگر ، اسناد بانکی و سایر اسناد مالی است که متعاملین کمتر از آن سود میبرند بهمین دلیل ضرایب و میزان تحریر برای انتقال غیرمنقول با سایر انواع اسناد مالی متفاوت در نظر گرفته شده است 

2-  با عنایت به اینکه در بسیاری از موارد  پس از  انجام استعلامها ، مکاتبات و محاسبات سهام و میزان  ارث و مالکیت و نظائر آن ، سند توسط سردفتران تنظیم میگردد ولی بنا به دلائل گوناگون اعم از انصراف یا اختلاف متعاملین منجر به ثبت دفتر نمیشود که در تعرفه های قبلی برای اینگونه اسناد حق التحریر لحاظ نشده بود ،  از آنجا که طبق ماده 50  قانون دفاتر ، حق التحریر برای تنظیم و ثبت سند تعیین گردیده و قانونا" تعلق حق التحریر مستلزم ثبت در دفتر  نمیباشد و از طرفی اصل بر عدم تبرعی بودن عمل انسانها است لذا تنظیم سند به تنهائی نیز مشمول حق التحریر خواهد بود که بر این اساس  در تعرفه پیشنهادی برای اینگونه اسناد  درصدی از حق التحریر ولی با سقف معین و مختصر در نظر گرفته شده است 

3-در خصوص اسنادی که براساس حکم قانون و طبق مقررات و دستورالعملها در خارج از دفترخانه اعم از منزل یا بیمارستانها تنظیم و ثبت میگردد جهت  تامین حق الزحمه رفت و برگشت و اقدامات مضاعف سردفتر  مبلغی لحاظ گردیده است 

4-به منظور رعایت تناسب و برقراری عدالت نسبتی و رابطه منطقی وبا عنایت به ویژگیهای خاص موضوع و درجه اهمیتی که تنظیم اسناد رسمی انتقال غیرمنقول دارا میباشد تعرفه ونرخ سایر عوامل منجمله مشاورین املاک نیز مورد بررسی قرار گرفته و تعرفه پیشنهادی در مقایسه  با نرخ مصوب مشاورین املاک به مراتب کمتر لحاظ گردیده است ، ضمنا" تعرفه مصوب کمیته استانی ساماندهی املاک درسال 87 جهت استحضار به پیوست تقدیم است  

                                                              بااحترام مجدد جامعه سردفتران یزد

   ضمنا تعرفه پیشنهادی در سمت چپ وبلاگ قسمت صفحات وبلاگ قابل ملاحظه میباشد