همکاران عزیز

لایحه تخلفات راهنمایی و رانندگی که سیر جریان تصویب خود را در کمیسیون گذرانده روز شنبه یا یک شنبه آینده به صحن علنی خواهد آمد و سرنوشت اسناد اتومبیل رقم خواهد خورد

متاسفانه هنوز هم علی رغم توافقات انجام شده و ارائه نظرات کارشناسی و تایید و اقناع نمایندگان محترم در کمیسیون قضائی و تصمیم گیری نسبت به ماده ٢٩ و٣٠ لایحه مذکور ، موج رایزنیهای نیروی انتظامی بعنوان آخرین تلاش برای حذف دفاتر اسناد اسمی در پروسه خودروها آغاز شده تا نظر نمایندگان را به خود جلب و آنچه در کمیسیون انجام شده خنثی گردد ، همانگونه که قبلا"نیز باستحضار رسید برما معلوم نیست با وجود اینکه اختیار و تکلیف نیروی انتظامی در بررسی و تعیین اصالت خودرو و سند و وصول حقوق مربوطه در قانون مذکور پابرجا و عملیات انتقال و تعویض پلاک نیز در مرحله اول با نیروی انتظامی است چرا وبا چه هدفی اصرار بر عدم لزوم تنظیم سند رسمی دارند در حالیکه بشرحی که گفته شد و در کمیسیون هم مطرح گردید انتقال خودرو در ایران بلحاظ سرمایه ای بودن آن از اهمیت زیادی برخورداد میباشد و انتقال و تغییر مالکیت آن کاملا"تخصصی بوده و با عنایت به مقررات قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه و فتاوای فقها و اصول مسلم شرعیه اینگونه اسناد میبایست در قالب عقود انجام و ظرافت خاص خود را میطلبد و تطبیق عقود و شروط ضمن عقد و تسلیم مبیع و ثمن و خیارات موجود در عقود معین بخصوص بیع و استفاده از آن به ویژه غبن و تدلیس و ..... که در اتومبیل بیشترین نمود را خواهد داشت ، امری انتظامی و امنیتی نیست تا بتوان تولیت آن را به غیر متخصص سپرد ، فردا هزاران دعاوی ناشی از معاملات مردم که بدون شروط لازم و ارکان معاملات و عقود به دادگاهها سرازیر خواهد شد هزینه ای گزاف برای نظام جمهوری و قوه قضاییه در بر خواهد داشت ... بر نمایندگان محترم مردم است با امانتداری یک وکیل شرعی و قانونی ، تحت تاثیر جو ایجاد شده و جلب رضایت ارگانی و نهادی قرار نگیرند و آنچه را که دربرگیرنده منافع مردم  و موکلانشان در سطح کلان است ملحوظ نطر قراردهند

از همکاران بزرگوار تقاضا داریم در این فرصت کوتاه و با استفاده از تعطیلی جمعه با نمایندگان حوزه خود تماس ورایزنیهای لازم را انجام و موارد قانونی و اهمیت و اعتبار اسناد رسمی و خطراتی که حذف ماده ٣٠ میتواند در آتیه حقوق حقه مردم را تهدید نماید را به آنها گوشزد نمایند تا در جلسه علنی روزهای شنبه و یکشنبه به این مهم توجه دقیق تر بنمایند

در پایان توجه همگان را به بیانیه کانون سردفتران منتشر شده در سایت قلم سلیم جلب مینمائیم