به گزارش روابط عمومی  کانون سردفتران و دفتریاران، به اطلاع همکاران سردفتر می رساند پیرو اطلاعیه شماره (1) در خصوص سردفتران و دفتریاران جدید کانون ها و جوامع هر استان، جهت تکمیل پرونده مربوطه، فعلا تنها مدارک مربوط به سردفتر و یا دفتریار و همسر و فرزندان آن ها را تحویل گرفته و اقدامات لازم را انجام دهند. در مورد سایر افراد تحت تکفل متعاقبا اتخاذ تصمیم خواهد شد

قابل توجه همکاران سردفتر اعم از جدید و قدیم در استان یزد

از همکاران جدید که معرفی نامه لازم را قبل از اطلاعیه شماره یک اخذ نموده اند خواهشمند است نسبت به تکمیل مدارک خود در جامعه سردفتران اقدام و سایر همکاران جدید وفق اطلاعیه های شماره ١ و٢ کانون فعلا" نسبت به تشکیل پرونده و تکمیل مدارک اقدام نمایند تا پس از صدور مجوز لازم به اداره کل بیمه خدمات درمانی معرفی گردند

باستحضار کلیه سردفتران و دفتریاران قدیمی وبازنشسته در سطح استان میرساند با رایزنیهای انجام شده توسط جامعه با کانون تهران،  ١۵٠ نفر سهمیه خدمات درمانی استان اضافه و عزیزان میتوانند برای اخذ معرفی نامه لازم به جامعه مراجعه و کسانی که معرفینامه اخذ ولی به علت اتمام سهمیه موفق به اخذ دفترچه نگردیده اند به سازمان خدمات درمانی مراجعه نمایند