هردم از اين باغ بری ميرسد تازه تر از تازه تری ميرسد
شنيدی ميگن هرچی بگندد نمکش ميزنند وای به روزی که بگندد نمک ؟
حالا اين شده دچار ما و شغل ما ، ديگه چي ميشه گفت ديگه چي ميشه نوشت ، ادم تو كار خدا و خلقت بعضي از بنده هاش ميمونه ، تا چه حد بشر ميتونه اينجوري بشه والله واعلم
هيئت مديره جامعه سردفتران اين مصيبت عظمي را به يكايك همكاران تسليت و از همگي طلب آمرزش و غفران نموده از همكاران درخواست دارد براي جامعه فاتحه بخوانند.