همکاران بزرگوار

موضوع سهمیه استانی و اختلال ایجاد  شده در صدور دفترچه های بیمه خدمات درمان همکاران قدیم با سابقه دفترچه قبلی از طریق کانون تهران پیگیری شد و از فردا درخواست و صدور دفترچه به روال طبیعی انجام خواهد شد