همکاران محترم که قبلا"از بیمه خدمات درمانی دفترچه سایر اقشار دریافت کرده بودند اعم از شاغل و بازنشسته بایستی با فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و دفترچه سابق ویک قطعه عکس برای هر صاحب دفترچه ،  به اداره کل خدمات درمانی استان یزد واقع در خیابان چمران مراجعه نمایند البته با مسئول محترم بیمه هماهنگی شده چنانچه فاکس خدمات درمانی تهران واصل و در آن دستور خاصی نداده باشند بهمین شیوه درغیراینصورت برای اخذ معرفی نامه نیز به جامعه سردفتران مراجعه نمایند معرفی نامه ها احتیاطا آماده گردیده است لازم بتذکر است قبلا"با تماس از میزان بدهی حق عضویت خود مطلع شوید تا سهولت کار بیشتر باشد

همکاران جدید برای تشکیل پرونده و تکمیل فرم بیمه به جامعه سردفتران امور بیمه مراجعه نمایند ، قبلا" فرمهای بیمه خدمات درمانی اخذ و در محل جامعه آماده توزیع میباشد مدارک مورد نیاز بشرح زیر است

١- فتوکپی شناسنامه کامل سرپرست در دو نسخه

٢-فتوکپی شناسنامه سایر افراد تحت تکفل هرکدام دونسخه

٣-فتوکپی کارتهای ملی (پشت و رو) هرکدام دونسخه

۴-برای هربیمه شده متقاضی دفترچه یک قطعه عکس

۵-تکمیل فرم توسط سرپرست (سردفتر یا دفتریار) که به مهروامضای جامعه رسیده باشد