با توجه به مذاکرات انجام شده با نمایندگی بیمه ، به کارکنان خود که به هردلیل قصد انصراف از بیمه تکمیلی درمان خود دارند اعلام فرمایید حداکثر تا تاریخ ٢٠ اسفند درخواست انصراف خود را کتبا" اعلام نمایند تا به نماینگی مربوطه ارسال شود بدیهی است در هرزمان انصراف امکان پذیر خواهد بود لکن در صورت ورود به هرماه تا پایان همان ماه حق بیمه بحسابشان منظور و نسبت به مابقی مدت قابل استرداد میباشد خواهشمند است به کارکنان محترم خاطر نشان سازید از اعلام شفاهی خودداری و الزاما درخواست خود را از طریق دستی یا نمابر به جامعه ارسال نمایند