همكاران محترم
نظر به اينكه در ۱۵ تا ۱۷ مهر مجمع عمومي جامعه سردفتران تشكيل و انتخابات هيئت مديره انجام ميشود چه خوب است از همين حالا همكاران بزرگوار رايزني هاي لازم را در تعيين كانديداهاي جوان ، كاري و مدير و مدبر انجام تا در زمان انتخابات آراء يكنواخت و منسجم و نتيجه مطلوب باشد ضمنا تهيه پيش نويس اصلاحي جهت تقسيم اسناد اعم از بانكي و دولتي و تنظيم دستورالعملي جامع و مانع كه نواقص قبل را رفع و حقوق كليه همكاران را تامين نمايد از موارد ضروري و اجتناب ناپذير است پس بيائيد از فرصت استفاده بهينه نموده و با همياري و همفكري جامعه سردفتران را هرچه پوياتر ومستغني سازيم