١- همکاران محترم طبق اطلاع واصله نیروی انتظامی برای به کرسی نشاندن نظر خود با اکثریت نمایندگان مجلس رایزنی و مصمم است بنحوی شکست قبلی یا به عبارتی اجبار در کوتاه آمدنهای سری قبل را جبران کند و متاسفانه در نمایندگان با تحریکات موضوع هزینه های بالای تنظیم سند اثرگذار بوده است نتیجه پیگیریهای مستمر عزیزانمان در قم و تهران این است که جوامع سردفتران از استانها اعتراض خود را مدلل و با توجیهات قانونی به ریاست مجلس ارسال و رونوشت ان را جهت پیگیری به کانون تهران ارسال نمایند البته اقدام مزبور به صورت فردی نیز اگر صورت بگیر خوب است (مشکلات ودلایل قانونی باریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است)

٢- جداول قیمت فروش و بهای خودروهای داخلی برای اجرا در سال ١٣٨٩ و وارداتی برای اجرا در باقیمانده سال ٨٨ و سال ١٣٨٩ توسط سازمان مالیاتی تهیه شده که میتوانید از اینترنت دانلود نمایید (البته میتوانید از سایت کانون سردفتران اصفهان نیز استفاده کنید)

البته در جدول تهیه شده توسط سازمان مالیاتی تاریخ اجرای وارداتی ها را تاریخ انتشار در روزنامه رسمی قید نموده است که با جستجویی که حقیر انجام دادم هنوز منتشر نشده چنانچه همکاران اطلاعی یافتند به سایرین هم خبر دهند