امروز در سایت کانون سردفتران خبری داشتیم با این متن که مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ای به کانون سردفتران، ابطال بند 4 بخشنامه شماره 33700/7 مورخ 26/10/79 کانون سردفتران و دفتریاران را اعلام کرده است

همکاران نیز همین تیتر یا لینک سایت کانون را انتشار دادند لذا برای اطلاع همکاران عزیزی که حوصله جستجوی اصل بخشنامه و مفاد و خروجی آن را ندارند باید عرض کنیم که نکته مهم این نامه برداشت جالب اموراسناد از مفهوم مخالف متن رای دیوان است و ابطال بخشنامه کانون در خصوص وکالت وکلای دادگستری را منحصر به امور مربوط ثبت و وقایع ازدواج و  طلاق  دانسته فلذا استفاده از وکالت وکلای داگستری جهت تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی را همچنان فاقد وجه قانونی و خارج از شمول رای دیوان دانسته است که این امر برداشتی مناسب است