با كما ل تاسف خبر دار شديم سه تن از همكارانمان به بلاي انفصال گرفتار آمده اند گرچه قبلا قابل پيش بيني بود ولي به عنوان همكار و جامعه سردفتران تاثر خود را اعلام ميداريم
و دعا ميكنيم كه براي ساير همكاران چنين مواردي پيش نيايد
بيائيد با نشست هاي عمومي و طرح مشكلات و يافتن راهكارهاي قانوني و بدور از هرگونه تك روي و توجه به وظايف خطير شغلي همراه با امانت داري و حفظ حقوق دولت و مردم قلم را در مسير حق حركت داده و ضمن صيانت از شئونات شغلي از خطرات اينچنيني نيز مصون بمانيم .

.... باز هم خبر از تغييرات سازماني ...
شنيده ها حاكي است در دومين دوره از تصدي آيت ا.. شاهرودي آقاي اميري كه قبلا مدير كل دادگستري بوده اند به سمت معاونت قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت منصوب شده اند.
و باز شنيده شده نامبرده از قشر جوان و در مسير انقلاب و هد فمند است
اميدواريم در زمان ايشان شاهد لغو بخشنامه هاي دست و پاگير و اصلاح در قوانين و مقررات دفاتر بوده و دوران بازسازي و اصلاحات در ساختار سازماني دفاتر بدست ايشان اغاز و صدور بي رويه ابلاغها متوقف و عاقلانه به وضعيت نابسامان موجود جهت داده شود آمين يارب العالمين