باستحضار کلیه همکاران محترمی که لیست کارمندان و افراد تحت تکفل آنها را جهت بیمه تکمیل درمان ارسال نموده اند میرسانیم به فضل الهی قرارداد بیمه تکمیل درمان کارکنان دفاتر اسناد رسمی طی شماره ۶/٨٨/۵۴٣٢١١٣ با شرکت بیمه اسیا نمایندگی کد ٢۶۶٣ منعقد و از تاریخ ١٧ آذرماه جاری کارکنان مندرج در لیست ١٣٠ نفره تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرارگرفته اند ، نامه نحوه واریز حق بیمه و اقساط آن در حال ارسال به دفاتر است بدینوسیله خواهشمند است در واریز حق بیمه بحساب جاری ٢  ٢۶٢۵ بانک ملت شعبه فاطمیه یزد و ارسال سه فقره چکهای مربوطه به امور رفاهی جامعه واحد امور بیمه و درمان ، تسریع فرمایید