طرح الحاق یک تبصره بعنوان تبصره ٣ به ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستفیم که توسط ٣٧ نفر از نمایندگان تهیه گردیده در جلسه مورخ هشتم آذرما ٨٨ منتهی بصورت عادی تقدیم شده و بر این اساس این طرح باید ارزش معاملاتی اراضی معادل یک درصدر قیمت واقعی و قیمت معاملاتی هر متر مربع ساختمانها و اعیانی ذو ذرصد هزینه ساخت تعیین گردد

گرجه این طرح بصورت عادی داده شده و خدا میداند چه وقت مصوب گردد ولی برای توازن قیمتهای معاملاتی و ارزش وافعی املاک مفید فایده خواهد بود

ضمنا لایحه ای جهت حذف قسمت آخر بند ج ماده قانون تسهیل تنظیم اسناد از طرف ذولت تقدیم و یک فوریت آن تصویب گردیده که مثله شدن قانون تسهیل سابق بر همکاران مبارک باد... مشروح آن را میتوانید در وبلاگ .... ملاحظه فرمائید