بلاخره پس از دوماه رئیس سازمان ابلاغ اعضای هیئت مدیره را صادر واعضا نیز برای مدت ششماه بین خود رئیس و نایب رئیس و... را تعیین نمودند اینک که هیئت مدیره تیم خود را تشکیل داده است با انبوهی از مشکلات و چالشها و مسائل حل نشده ای روبروست که یکایک اعضا بخوبی از آن اطلاع دارند و وقت آن است که با برنامه ریزی دقیق و تقسیم کار و استفاده از سران دفاتر دردآشنا که دغدغه اقتدار این صنف را دارند و بکار گیری نیروهای جدید و علی الخصوص بهره مندی از ایده های باالقوه و باالفعل سایر منتخبین سران دفاتر  مطالبات جامعه سردفتری کشور را پیگیری و به اهداف مشترک جامعه عمل بپوشانند

بنظر میرسد بعنوان اولین اقدام باید محلی برای اظهارنظر همکاران در سایت ایجاد نمایند تا سردفتران و دفتریاران انتقادات و دغدغه ها و نگرانیها و گله و شکایت خود از اعضاء هیئت را بجای سایتهای و وبلاگهای مختلف در سایت کانون منعکس تا هیئت مدیره آن را رویت و از خود دفاع نماید از طرف دیگر با قید فوریت وضعیت بیمه درمان و تکمیلی را نسبت به همه به خصوص سردفتران جدید که بهرحال جزو جامعه سردفتری بوده و حمایت مادی و معنوی آنها میتواند از تشدید حس بدبینی آنها به همکاران قدیمی یا کانون جلوگیری نماید بعنوان اولین قدم پیگیری نماید و در ثانی گزارشی از اقداما خود ولو امور به نتیجه نرسیده را منعکس نماید تا اتهام وابستگی به سیستم اداری و تسلیم در برابر فشارهای موجود ویا بی توجهی به خواسته ها و حفظ حقوق عامه همکاران ، بی اثر گردد

جامعه سردفتران یزد که در این چندساله در تعامل کامل با کانون و سایر جوامع سردفتری بوده  از زحماتی که  یکایک عزیزان و افرادی خارج از هیئت مدیره در پیگیری امور سردفتری متحمل شده اند واقف است و همین امر موجب این جسارت و نوشتار گردید

از آنجا که در این چندسال  با توجیه و استدلالهای شعارگونه اشتغال زائی ، بهره بری از اهل علم، حمایت از محرومین ، همگامی با ثبت نوین و مدرنیته کردن دفاتر و غیره و غیره   تمام تصمیمات بر علیه نظام سردفتری اعمال شده و هرچه خانواده سردفتری بزرگ و بزرگ تر شده حصر اختیارات و درآمدها و حیثیت و اعتبار مضاعف و تصور میشود از این رهگذر نه سران دفاتر قدیم و نه حتی سردفتران جدید رضایتشان حاصل نگردیده و شان دفاتر از یک نهاد حاکمیتی نظام به یک برده حلقه بگوش و بی جیره و مواجب تنزل یافته و آنچنان بلائی بر سرمان آورده اند که یک سردفتر فردی با مدارج علمی و تجربی و همطراز با یک قاضی،  باید نگران مخارج پایان ماه خود باشد و آنکس که قدرت مقاومتش کمتر باشد به دنبال تامین معیشت خود و خانواده و کارکنانش از حیثیت و اعتبار و علو طبع خویش مایه بگذارد و دست نیاز به سوی این و آن دراز کند ... جوابگوی این فاجعه ملی چه کسانی هستند؟ اینجاست که انتظار همکاران از هیئت مدیره بیش از پیش عزیزان در در فشار قرارخواهد داد و هرگونه کوتاهی در پیگیری مطالبات با عکس العمل منفی روبرو و دیوار اعتماد را تخریب خواهد ساخت ولی اعلام گزارش و اطلاع رسانی به موقع و استمداد از همکاران سراسر کشور نه تنها میتواند از بروز هرگونه بدبینی و بی اعتمادی جلوگیری نماید بلکه همیاری و همکاری با عزیزان هیئت را نیز درپی خواهد داشت

برای اعضاء هیئت مدیره توان مضاعف و برای همکاران صبوری و سعه صدر و برای مسئولین در قوه و سازمان بیداری و توجه به معضلات موجود جامعه  سردفتری ، از ذات اقدس اله آرزو داریم