در تعقیب جلسه مشترک سازمان ثبت و نمایندگان کانونها و جوامع سردفتران کشور و با رایزنیهای کانون تهران و پیگیری اخیر هیئت مدیره ، کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین مرتبط با اولویت قانون دفاتر اسناد رسمی تشکیل و شروع بکار نموده که با توجه به ضیق وقت از همکاران محترم تقاضا دارد هرگونه نظری در رابطه با اصلاح ، حذف ، اضافه در قانون دفاتر مصوب ١٣۵۴ دارند حداکثر ظرف مدت ۵ روز به جامعه سردفتران یا مستقیما به کانون سردفتران تهران اعلام نمایند

گرچه بعضی از همکاران محترم ممکن است ادعا نمایند موضوع شاید جدی نباشد و یا نظراتشان تاثیر گذار نمیباشد ولی خواهش ما این است که ادای تکلیف کنیم و نظرات اصلاحی را ارسال نماییم ما نیز واقفیم که این چندمین بار است در اینخصوص اظهارنظر کرده ایم ولی یا اصل قضیه فراموش شده یا نظرات ارسالی ما .... ولی بهرحال بر اساس اعتقادات خود درهردوره زمامداری روسای سازمان ثبت یکبار فعالانه در سرنوشت خود شرکت میکنیم ... امیدواریم اینبار فقط وعده نباشد