بعد از سلام و احوالپرسی اميدواريم هروزتان پرسند و پر تحرير باد
سندهايتان کوتاه و آسان ورقم تحرير بزرگ و چشمگير باد

آخرين خبر اينکه :
امور اسناد در اظهار نظر خود در رابطه با تکليف دفاتر با عوارض های جديد مصوب شورای شهر در سال ۸۳ اعلام نموده دفاتر هيچگونه تکليفی در وصول آن ندارند
خبر ديگر اينکه :
شنيده ها حاکی است اقای عليزاده که گمان ميرفت در راس ديوان عدالت جلوس نمايند در سمت خود در سازمان ثبت ابقاء گردند ! به اميد اينکه اين دوره ، دوره بازنگري در بخشنامه هاي محدود كننده باشد و واحد صدور ابلاغ هاي بي رويه تعطيل گردد