بلاخره بعد از سه روز پیگیری جامعه در رابطه با اوراق بهادار گرچه نظریه اولیه اداره کل و ذیحسابی باستناد بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی به سازمانهای امور مالیاتی این بود که افزایش نرخ جدید ویژه اوراق فروش نرفته ادارات ثبت است و ارتباطی به اوراق فروخته شده به دفاتر ندارد ولی در عمل و هنگام پاسخ دادن کتبی ناچار بر بررسیهای بیشتر و در نتیجه استصحاب عرف غالب گذشته شد و طی بخشنامه ای به دفاتر اعلام شد که اوراق مصرف نشده خود را لیست نموده و مابه التفاوت آن را به حساب سیبای تعیین شده واریز و همراه با لیست تنظیمی به دایره فروش اوراق بهادار تحویل نمایند

از همکارانی که هنوز تعرفه جدید را در اسناد تنظیمی خود اعمال نکرده اند تقاضا دارد از همین فردا شروع و اوراق مصرف نشده را لیست نمایند...

ضمنا در خصوص بخشنامه معاونت اسناد سازمان در رابطه با بستن صورتحسابهای مالی و آمار معاملات در پایان ماه و ارسال آن تا پایان ماه بعد توسط جامعه در حال پیگیری است تا مراتب به شعب بانک ملی در سطح استان ابلاغ گردد و انتقال حساب از بیستم و بیست و پنجم ماه به سی ام هرماه تغییر یابد ...