همانگونه که همکاران مطلع هستند و در وبلاگهای مختلف و سایتهای کانون و روزنامه رسمی آمده  است بهای اوراق بهادار بنحو چشمگیری افزایش و در تاریخ ٣١/۶/٨٨ در روزناهه رسمی منتشر و علی القاعده به فرض آنکه مصوبات دولت را هم در حکم قوانین و مشمول انقضای مدت ١۵ روز از تاریخ انتشار بدانیم در تاریخ ١۵ یا ١۶ مهر قابلیت اجرایی پیدا نموده است .اما همچنان گرفتاری نحوه اجرا و زمان آن مشکلی فراروی سردفتران اسناد رسمی است به ویژه آنکه واحدهای ثبتی و ادارات کل و ذیحسابی در هر استانی برداشتی متفاوت و رویه ای مختلف اتخاذ نموده اند ....

به سبک و سیاق سابق میباید اوراق مصرف نشده دفاتر طی لیستی به ثبت اسناد اعاده و پس از واریز مابه التفاوت و ممهمور شدن به مهر مربوطه مورد استفاده قرارگیرد لکن شنیده ها حاکی است در مثلا ثبت مشهد به همین نحو درحال اجراست ولی در بعضی از مناطق منجمله استان ما بابرداشتی متفاوت از نامه وزارت دارایی اعلام شده اوراق فروخته شده به دفاتر با همان مبلغ عمل گردد و ازاین پس اوراق تحویلی به دفاتر با نرخ جدید فروخته شود ... گرچه این امر شفاهی بوده و جامعه سردفتران تقاضای تعیین تکلیف و نوشته مکتوب نموده ولی خدا میداند بازرسین مختلف در استانها با چه دید و نظری به این پدیده خواهند نگریست  .....

نکته جالب توجه این است که اگر از تاریخ ١۶ مهر قابل اجرا باشد تکلیف بهای استعلام های ثبتی که نزدیک به یکماه پیش صورت گرفته و در مهلت قانونی خود اینک مستند تنظیم سند قرارمیگیرند در سند مربوطه چقدر قید گردند؟ مبلغ ۴٠٠ ریال یا ٣٧۵٠ریال؟

خدا عاقبت ما را با این مقررات هر روزه خیر کند