قبل از هرچیز به یکایک شما تبریک میگوئیم که توانستید آرای همکاران استان تهران را جلب نمایید اولا" رای دادن به شما عزیزان به معنای اعتماد سران دفاتر و دفتریاران و اذعان به توانمندیهای شما و ثانیا" حضور فعال و گسترده آنها نشانه ضرورت دخالت در سرنوشت خود و علاقه و مصمم بودن در پیگیریهای مجدانه در مطالبات صنفی و اعاده حقوق از دست رفته و بازگشت و تثبیت جایگاه رفیع سردفتری در نظام و تبدیل کانون به یک شخصیت حقوقی مستقل و توانا و موثر در تصمیم گیریهای کلان و حفظ و صیانت از اسناد رسمی همراه با تامین معیشت و امور رفاهی جامعه سردفتری در سطح کشور است واین امر مسئولیت شما را بیش از پیش سنگین مینماید و حرکتی دقیق وقانونی و خالی از هرگونه محافظه کاری و تعلل در اجرای وظایف را میطلبد ، تصمیم گیریها در سطح کلان بدون توجه به منافع یا مضار فردی و ترجیح منافع جمع و با شرکت دادن همکاران باتجربه در سراسر کشور میتواند در دست یابی به اهداف صنفی موثر باشد

 اقدامات مسئولین عالی رتبه در این چند سال اخیر و تضییع حقوق پی درپی سران دفاتر که به خانواده این جامعه صنفی اعم از سردفتر و دفتریار و حتی کارکنان و افراد تحت نکفل نیز سرایت و مشکلات معیشتی و امنیت روحی و شغلی را برایشان فراهم نموده است ، ایجاب میکند که با برنامه ریزی دقیق و تقسیم کار بین منتخبین وبهرطریق ممکن این مطالبات پیگیری و تا تحقق آن از پای ننشینید ، البته به مشکلات فرارویتان واقفیم و بخوبی میدانیم که رفع و دفع مشکلات پیش آمده به سادگی میسر نخواهد بود ولی از آنجا که علل اصلی این حوادث ، عدم شناخت کافی و وافی مسئولین و تصمیم گیرندگان در قوای مجریه و قضائیه وحتی قوه مقننه از دفاتر و شغل سردفتری است و بهمین دلیل اطلاع رسانی صحیح و همه جانبه و فرهنگ سازی بیش از هرچیز دیگر باید در دستور کار قرارگیرد تا جامعه و مسئولین به ارزش کار دفاتر و خدمات صادقانه آنها به مردم و دولت و اهمیت صنف ما در اجرای امور حاکمیتی کشور بدون هیچگونه بار مالی ، واقف گردند و عمل تعدادی انگشت شمار از ما و سعایت افرادی معدود نتواند حیثیت جمع را زیر سئوال برده وعامل تصمیم گیریهای فراقانونی قرارگیرد ، گرچه خود بخوبی واقفید و بهتر از ما میدانید ولی از اهم اموری که در اولویت قرار دارند عبارتند از:

 ١-دستیابی به جایگاه اصلی سردفتری مطابق با شان قرآنی و قانونی آن

٢-ایجاد توانمندیهای لازم برای کانون سردفتران بعنوان شخصیت حقوقی مستقل و توانا و تعیین آن بعنوان مرجع تصمیم گیرنده یا دخیل در نصمیمات در حوزه دفاتر اسناد رسمی

٣-اقدامات لازم و فوری در اصلاح قوانین و مقررات و بروز رسانی آنها منطبق با نیازهای جامعه و منطبق با علوم و فنون فعلی در حد مقبول جوامع سردفتری جهانی

۴-اصلاح قانون و تشکیل کانون مرکز برای تصمیم گیریهای کلان در سطح کشور با مشارکت نمایندگان استانی و نیز تاسیس کانون

۵-قانونمند کردن انتخاب سردفتران و افزایش تعداد دفاتر و نظارت استصوابی کانونها

۶-اقدام هرچه سریعتر در خصوص ابطال تبصره الحاقی به ماده ۵٨ آیین نامه مصوب ١٣١٧

٧-پیگیری و بدست اوردن منابع مالی جهت تامین حقوق بازنشستگی و بیمه و امور رفاهی سردفتران از طریق بودجه دولتی در راستای تکالیف دولت و حکومت در قانون اساسی در خصوص تامین بیمه و درمان و بهداشت رایگان وسایر حقوق شهروندی

٨-ارائه آیین نامه های لازم در تامین بیمه درمان و تکمیلی و مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران مطابق با شان و منزلت سردفتری

٩-اصلاح مقررات و تهیه قوانین وآیننامه های لازم در اصلاح ساختار اداری و سازمانی کارکنان دفاتر جهت جلوگیری از دوگانگی حقوق و رفع مشکلات و درگیری دفاتر با ادارات کار و تامین اجتماعی بنحوی که حقوق کارکنان حفظ گردد

١٠-تشکیل کمیسیونهای ماده ۶۶ و فرعی از آن جهت سرعت بخشیدن به پاسخگوئی به سئوالات و معضلات حقوقی و راهکارهای کاربردی