بدین وسیله اسامی حائزین اکثریت سردفتران و دفتریاران انتخابات مورخ ‌١٠/٠٧/١٣٨٨ به شرح زیر اعلام می‌شود:

سردفتران:

‌١- احمد علی سیروس     ‌٢- محمدرضا دشتی اردکانی         ‌٣- مسلم آقاصفری

‌۴- محمد گودرزی             ‌۵- عباس سعیدی                       ‌۶- احمدعلی قاسمی

‌٧- عبد الایمان محقق       ‌٨- احسان الله پیرداده بیرانوند        ‌٩- علیرضا علی اکبر

‌١٠- عسگر جعفر زاده         ‌١١- خسرو عباسی داکانی          ‌١٢- علاءالدین جوادخانی

‌١٣- غلامرضا شهباز زاده      ‌١۴- محمدجعفر جلالی                ‌١۵- محمد حسین آبادی

دفتریاران:

‌١- پرویز فاضلی مقدس      ‌٢- سید مصطفی حسینی       ‌٣- شهرزاد علوی

‌۴- احمدرضا ادیب             ‌۵- فاطمه ذوقی                       ‌۶- ایرج محقق منتظری

‌٧- علی اکبر اسکندری       ‌٨- فرشته فاضل زاده                ‌٩- داود طاهر

‌١٠- هادی زاهدی نیک       ‌١١- شمس الملوک مروستی    ‌١٢- سید سعید شریعتمدار

‌١٣- باهر سلطان رضاخانی  ‌١۴- اسد صالحی راد               ‌١۵- یحیی فرهنگی