امشب خانه علی محشری برپاست ، امشب چشمان شیعه گریان است ، امشب یتیمان زهرا بر بالین پدر با دلی پرخون و بغضی در گلو رخسار مولی را نظاره میکنند و اشک میریزند ، امشب شیعیان واقعی علی پروانه وار به گرد ولی امر خویش میگردند و خدا خدا میکنند ، امشب یتیمان کوفه با ظرفهایی از شیر تنها قوت خود را برای مولی هدیه آورده اند تا شاید در بهبودی امام و ملجاء آنها موثر باشد ، امشب مظلوم ترین و غریب ترین عالم به دیدار معبود خویش نایل میشود در حالیکه دلی پرخون از جماعت کوفه دارد و فریادش را فقط چاه همدم و مونس بود ...

شهات مولی الموحدین علی ابن ابیطالب ولی منتخب خدا و رسول بر شیعیانش تسلیت و راهش پر رهرو باد