شنیده ها حاکی است بنا به تصمیم  اتحادیه کانونهای وکلای کشور ، دادخواست ابطال آیین نامه کانون وکلا که اجرای آن ششماه معوق مانده بود به دیوان عدالت اداری تقدیم شد ... همکاران عزیز و جوامع سردفتران و به خصوص کانون محترم سردفتران آیا نمیخواهید همگام با کانون وکلای کشور شما هم در احقاق حقوق تضییع شده سردفتران همتی دوباره نمایید؟ ایا وقت آن نرسیده حالا که قوه قضاییه متحول شده است و دیگر شاید حساسیتها و مقاومتهای غیرمنطقی قبلی کمرنگ شده باشد با یک اقدام جمعی و حساب شده و مستدل آنچه باید میشده و نشده با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت به تکلیف عمل شود؟ یا به حق تضییع شده خود میرسیم و یا دیوان عدالت بار دیگر در بوته آزمایشی بزرگ در اجرای وظایف قانونی خود و دور بودن از سیاستهای فرد محوری قرار خواهد گرفت ....