امروز صبح اولین جلسه توجیهی و راهبردی سیستم خود پرداز  با حضور نمایندگانی از سازمان ثبت اسناد و بانک سامان و شرکت عامل و بانک ملی و مدیرکل محترم ثبت استان و  تنی چند از اعضا جامعه سردفتران و ذیحسابی وواحد بازرسی ثبت استان در محل جامعه سردفتران یزد برگزار و لزوم تسریع در کار و نحوه کار با نرم افزرا مربوطه مورد بررسی و مقرر شد در ظرف مدت ۴٨ ساعت لیست مشخصات سران دفاتر و حسابهای سیبای تحریر دفاتر به بانک ملی تحویل و پس از تایید توسط شرکت مربوطه نسبت به نصب سریع اقدام گردد در همین راستا مقرر شد در جلسه عمومی سران دفاتر استان که در ساعت ٩ صبح روز پنجشنبه ٢٩ مرداد در محل جامعه تشکیل میگردد کلاس آموزشی نیز با حضور نمایندگان سازمان و شرکت عامل دایر و مشکلات و موارد مبهم در عمل مرتفع گردد