قابل توجه همكاران
جلسات عمومي سران دفاتر و اعضاء در ساعت ۶ بعد از ظهر روزهاي سه شنبه هرهفته
تشكيل ميگردد
جلسه هيئت مديره روزهاي يك شنبه
دستور جلسه هفته آينده : نحوه معاملات اتومبيل