در دنیای اقتصاد داشتیم که سران دفاتر استان مازندران به سامانه ثبت یکپارچه معاملات مسکن موسوم به «کدرهگیری» متصل شدند ...البته هنوز نتوانتستیم با جامعه سردفتران آن دیار ارتباط برقرار کنیم تا صحت و سفم و چگونگی امر را جویا شویم و نمیدانیم افدام شخصی است یا سازمانی ؟ ولی بهرحال خبر را بیش از حد خود داغ کرده اند و طاهرا بر تشک کشتی این امر پشت سازمان و دفاتر را بر خاک قلمداد کرده اند و مصاحبه ها حکایت از پیروزی گروه مسکن و اتحادیه مشاورین املاک دارد و نوید داده اند که در نوبت بعدی استانهای قزوین و کرمان و بعد ...... جالب است با این همه شعار و بوق و کرنا و زور آزمائی و قانونگرائی آخر همان میشود که آنها خواسته اند تازه معلوم نیست هزینه ها سخت افزاری ونرم افزاری و اینترنت و غیره وذالک را چه مرجعی تامین میکند و سود و نفع سران دفاتر در این کشکمکش چیست ؟ گرچه به حکایت تاریخ این صنف نتیجه معلوم است اگر هزینه های صنف مشاورین املاک به گردن سران دفاتر نیفتد باید خدا را هزار مرتبه شکر کنیم ....