آخرين شنيده ها حاكي از آن است كه بعض از همكاران كه منافعشان در اين طرح تامين نشده به جمع مخالفين پيوستند و بهانه اصل تكريم ارباب رجوع تيشه به ريشه طرح زده و راسا تنظيم سند بالانفراد را آغاز كرده اند.
آيا واقعا اگر منافع مالي آنها ، خواسته هاي مادي آنها تامين گردد ،ديگر طرح را مغاير با اصل تكريم نميدانند ؟ آيا تسهيل كار مردم با حق التحرير آنها ارتباط تنگاتنگ دارد ؟ آيا راحتي كار مردم با تامين خواسته هاي مالي آنها حاصل است ؟
نه تصور نميكنيم
اينها همه و همه بهانه اي است براي راحتي كار خودمان و اندوختن مال ، تكريم ويژه افراد خاص و اربابان بنگاهها مصداق تكريم را ندارد ، ترجيح حق اربابان زر و زور بر حق مردم قدرشناس يك ترجيح بلامرجح است ، كبك گونه سر در برف فرو بردن و عدم آگاهي به خواست مردم و جمع در مدت زمان نتيجه مثبت نخواهد داد ، درمقابل جمع همكاران ايستادن و فقط به منافع فردي انديشيدن ممكن است در كوتاه مدت منافع مادي شما را تامين كند ولي هرگز به نقطه مطلوب نخواهد رسيد و به عبارتي بار كج هرگز به منزل نخواهد رسيد .
بيائيد اعمال كج گذشتگان از اين قوم را نصب العين قرار دهيم ، بيائيد عاقبت شوم و سوء شهرت در آينده را مد نظر قرار دهيم و قبل از اينكه خود را از مردم و همكاران جدا بيابيم دست همدلي و همكاري به يكديگر داده وفاق جمع صنفي را تحقق بخشيم
فاعتبرو يا اولي الابصار