نامه  اول :  شماره  : ٨٧/١١۵۶۵۶   تاریخ :  ٨٧/١١/٢٩

دفتر اسناد رسمی شماره       تهران   باسلام 

بازگشت به نامه شماره ..... هرچند این اداره کل تکلیفی به پاسخگوئی به سئوالات کلی ندارد معذالک چنانچه منظور ان دفترخانه تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمیگردد مانند اجاره و رهن باشد ، نظر به اصلاح ماده ٩ آئین نامه قانون تسهیل و با توجه به ماده یک قانون تسهیل و بند الف فراز یک بخشنامه ۴٣/١٧۵٢۴ مورخ ٨۵/٧/١ کانون سردفتران و دفتریاران تکلیفی به اخذ استعلام از دارائی و بیمه نمیباشد ، وفق مقررات به وظایف قانونی خود عمل نمائید

                                                                                                       اداره کل امور اسناد - از طرف ....

نامه دوم :  شماره ٨٧/١٢٧۶٧٠ مورخ ٨٧/١٢/١٧

دفتر اسناد رسمی شماره      تهران     باسلام

پیرو نامه شماره  ٨٧/١١۵۶۵۶ مورخ ٨٧/١١/٢٩ اعلام میدارد با توجه به اصلاح ماده ٩ آئین نامه و حذف عبارت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمیگردد وبا عنایت به اینکه رای وحدت رویه کانون موضوع بخشنامه ۴٣/١٧۵٢۴ مورخ ٨۵/٧/١ در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد صادر گردیده لذا با توجه به صراحت ماده یک قانون تسهیل که صرفا"نقل و انتقال عین اراضی و املاک را شامل میشود وبه منافع املاک تسری ندارد ، بنابراین وفق مقررات سابق اخذ استعلامات لازم جهت اسناد اجاره به قوت خود باقی خواهد بود

                                                                                                    اداره کل امور اسناد - از طرف ....

فعلا خودتان بخوانید و تحلیل کنید تا ما کمی جرئتمان را تقویت کنیم و بعد تحلیل کنیم