چند فروند نامه اخیرا از امور اسناد صادر شده که یکی از یکی بدیع تر و جالب تر آدم واقعا حظ وافر میبره از اینکه میبینه قانون هم دیگه اون ابهت خودشو از دست داده و فقط و فقط اگر در دفاتر اسناد رسمی نقض بشه یا خدای نکرده نگاه چپ بهش انداخته بشه زمین و زمان بهم دوخته میشه واگر نه در جاهای دیگه و نزد بزرگان جایگاه چندانی ندارد

در اولین فرصت متون نامه ها را خدمت عزیزان عرضه میکنیم تا از این فیض محروم نمانند