آزمونی بزرگ در راه است تا قضات محترم دیوان عدالت در حفظ اقتدار و شان مقام قضا ذهن خود را از سمت طرفین دعوا خالی و به وجدان بیدار خود بیاندیشند که تاریخ گواه خوبی است بر اعمال ما انسانها در چند روز قدرتمان بر مسند و خدا ناظری است دائمی بر افکار اندیشه و رفتار ما ، ما بیصبرانه در انتظار یم که هیئت عمومی دیوان خط بطلان بر شایعات و ذهنیات و باورهائی  بکشد که معتقدند قدرت و جسارت صدور رای علیه دستگاه قضائی ونهادهای وابسته وجود ندارد ، در حکومت و نظام اسلامی آنچه اصل و مهم است و قابل ترتیب اثر همان حق است و اجرای عدالت ، دلمان روشن است که دیوان رای بر بطلان الحاق یک تبصره به ماده ۵٨ خواهد داد و عدالت بازهم برقرار و دعای خیر خیل کثیری از اقشار جامعه بدرقه راهشان وفزونی برکات در دنیا و آخرتشان خواهد بود