نظربه اینکه بسیاری از همکاران در خصوص نحوه عمل به قانون اجباری شدن بیمه وسائط نقلیه موتوری دررابطه با تنظیم اسناد خودروهای فرسوده دچار مشکل هستند وازطرفی قانون فوق الاشعار هیچگونه استثنائی قائل نگردیده وعدم درج بیمه نامه در اسناد قطعی و وکالتی این خودروها موجب تخلف از قانون میباشد لذا رایزنی های لازم با چند کارگزار بیمه به ویژه بیمه ایران انجام شده و تنها راه حل موجود ارائه شده این است که صاحبان اینگونه خودروها با مراجعه به شرکتهای بیمه مذکور نسبت به خرید بیمه و حتی پرداخت جرائم مربوطه اقدام و پس از تنظیم سند آن را به مراکز مربوطه تحویل و برگ تحویل خودرورا ظرف مدت ۵ روز با اصل بیمه نامه به شرکت بیمه ارائه نمایند تاپس از کسر ۵درصد از مبالغ پرداختی بقیه آن را مسترد نمایند البته زاید بر ۵ روز تا سه ماه نیز این امر امکان پذیر است ولی درصد مکسوره بین ١٠ تا ۴٠درصد درنوسان خواهد بود