همکاران محترم میدانند که طبق مصوبه ٢٠ بهمن ٨٧ دولت از اول اسفندماه نقل و انتقال ملک بیش از دوبار درسال مشمول مالیات بر اساس نرخهای ماده ١٣١ قانون مالیاتها است البته این امر مدتهاست برسر زبانهای خاص و عام است و بورس بازان حتما زیر و بم کار را میدانند و راههای فرار را یافته اند

آنچه مورد نظر است بند دو مصوبه است که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ را مکلف نموده از اول فروردین سال ٨٨ ارزش معاملاتی املاک را به ٧۵درصد قیمت املاک در شهریور ٨٧ تغییر دهد و این مبلغ مبنای محاسبات بعضی از مالیاتها منجمله ماده ۵٩ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٨٠  "یعنی همان معاملات قطعی مورد عمل دفاتر اسناد رسمی " است

اولا"آنچه از مفهوم این بند برمیاید با عنایت به قید جمله "ارزش معاملاتی املاک " و عبارت "قیمت املاک در..٠٠"  این است که مراد قیمتهای واقعی املاک در شهریور ٨٧ است و باید ارزش معاملاتی به ٧۵درصد قیمت واقعی املاک در شهریور ماه ٨٧ اصلاح گردد

ثانیا"میبایست از اول سال این امر انجام میگرفته و از سازمان مالیاتی که در اجرای مصوبه های دولت اعم از قانونی وغیرقانونی ، منطقی و غیرمنطقی ، بطور کلی شتاب بخرج میدهد میپرسیم  که چرا  در اجرای این مصوبه تاخیر نموده است ؟ با این عمل هم مالیات دولت تضییع و هم حقوق سران دفاتر نادیده گرفته شده است

نکته مهم : ترس آن داریم که این مهم آنقدر به عهده تعویق افتد که قبل از وصول ریالی تحریر از این خوان ناخواسته گسترده دولت ، بخشنامه ای از راه برسد یا آئین نامه ای اصلاح گردد و سران دفاتر را سرجایشان بنشاند و بجای کباب فقط بوی کباب نصیبشان گردد