متن قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مندرج در روزنامه رسمی مورخ ٨٧/١٢/٢١:

     ماده واحده ـ مواد(946) و (948) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح زیر اصلاح و ماده (947) آن حذف می‌گردد:
            ماده946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.
            ماده948ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌اموال استیفاء کند.
            قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌ ششم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.

توجه : از تاریخ اجرای قانون فوق همکاران توجه داشته باشند از بکار بردن عبارت ثمن بهای  اعیانی خودداری نمایند زیرا علاوه بر اعیانی ، ثمن بهای عرصه نیز متعلق به زوجه است و باید بصورت ثمن بهای مورد معامله یا ثمن بهای عرصه و اعیان در اسناد قید گردد

مطلب مهم این است که با توجه به عطف ماسبق نشدن قانون ایا ارث زوجه از قیمت عرضه از تاریخ اجرای قانون است یا مربوط به متوفائی است که بعد از اجرای این قانون فوت ینماید؟ و تکلیف دفاتر در خصوص انحصار وراثت های صادره قبلی که ماترک تقسیم یا معامله نشده چیست ؟ گرچه از نظر حقوقی بعلت تضییع حق سایر وراث نمیتوان قانون را در خصوص انحصار وراثت یا متوفاهای قبل از تاریخ اجرائی شدن این اصلاحیه به مورد اجرا گذاشت ولی بنظر میرسد اظهار نظر قوه قضائیه یا امور اسناد بتواند راهگشای دفاتر باشد .....