از قديم گفتن سري كه درد نميكنه دستمال نبند !!
شنيدين ؟ ولي حكايت ما يه چيز ديگه اس !
سر ما كه درد ميكرد با بستن اين دستمال دردش اروم شد !
راستي بعضي ها چقدر پر رو هستن ، از در درشون ميكنن از پنجره ميخوان بيان تو !!
شنيديم بعضيها به همه مقامات استان مراجعه كردن ولي راه به جائي نبردند !
تازه گيها گربه هه هم عابد شده و توبه كرده و وضو ساخته و رفته مسجد به نماز ودعا!!!!
ولي بيفايدس، تو اين دين و ديانت ما گربه راه نميدن ! برويد يه فكري بكنين كه فكر باشه !
برين يكي رو پيدا كنين كه گول حرفاي ظاهر فريبتونو بخوره !
ما كه فكر ميكنيم به نتيجه اي نميرسين ، ختم كلام مردم مادر دارند و نيازي به دايه هم ندارند
و ما بچه هاي آسمان پاك خدائيم و به دنيا و مال دنيا هم دل نبسته ايم !
بنظر ما بهتره عاقل بشين و مردم رو به حال خودشون رها كنين راه را از چاه بهتر از من و شما تشخيص ميدن ، بيائيد يك بار هم كه شده رو راست باشين قبل از اينكه علم و كتل بردارين و سنگ مردم رو به سينه بزنين نوحه كنيد و عوام فريبي پيشه سازيد، با خودتون خلوت كنين !
فكر كنين ببينين از اين طرح تمركز چرا ضرر ميكنين ؟ بالا غيرتا غمتون و دغدغه تون سرگردوني مردمه يا لو رفتن عملكرد چندين و چند سالتون ؟؟؟ !

آقايان ؟ صاحبان بعضي از اين بنگاهها و نمايشگاههاي اتومبيل ؟ واقعا فكر ميكنين ديگه حناتون براي مردم رنگي هم داره ؟ واقعا فكر ميكنين هيچكس باور ميكنه براي مردم نگرانيد ؟
نه ! ديگه دستتون رو شده ، ديگه كشكتون خريدار نداره ، برين يه فكر ديگه بردارين !!!
تازه نميدونم با طرح جديد و آئين نامه جديد ميخواين چه كنين ؟ فردا با اين آشوبي كه به پا كردين، با اين شعوري كه از خودتون بروز دادين با اين روشدن ها چه جوري ميخواين از سازمان ثبت و قوه قضائيه پروانه اشتغال بكار و ادامه كار بگيرين ؟ !!
مضافا اينكه اگه پيگيريهاي مجدانه همكاران اسناد جعلي رو رو كنه ، اگه دستهاي پنهان شما دراين قضيه هويدا بشه ديگه چي دارين بگين ؟ با دستگاه قضائي چه ميكنين ؟؟
اگه شيطون از دستتون عصباني بشه ، اگه از دست شما به خدا پناه ببره چي ؟؟؟
اللهم الجعل عواقب امورنا خيرا
به اميد آنروز كه همگي خدا را ناظر و شاهد بر اعمال و گفتارمان بدانيم
والسلام علي من التبع الهدي