ضمن تشکر از همکار بزرگواری از بیرجند در خصوص اشتباه صورت گرفته در رابطه با در صد جریمه نداشتن دفتر مشاغل بدینوسیله پست مربوطه اصلاح میگردد :

نداشتن دفتر مشاغل برای سردفتران جریمه ای معادل ٢٠% و رد شدن دفتر معادل ١٠% و عدم تسلیم اظهارنامه و صورت حساب سود و زیان با جریمه ای به میزان ۴٠% روبرو خواهد شد لذا فردا بعنوان آخرین روز مهلت ارسال دفاتر مشاغل به دارائی جهت امضاء میباشد بدینوسیله از کلیه همکاران اعم از جدید و قدیم درخواست میشود از این امر غفلت نفرمایند