الف : در خبرها داشتیم که نقل و انتقال فیشهای حج عمره بانک ملت ممنوع است لذا همکاران توجه داشته باشند اختیارات دفاتر زیارتی محدود به فیشهای بانک ملی است که تا اردیبهشت ٨۶ پرداخت شده است و شامل فیشهای بانک ملت نمیشود ولو اقارب درجه اول باشند البته در صورتیکه طرفین مجوز را مستقیم از ادارات حج و زیارات اخذ نموده باشند در انتقال آن اشکالی نیست

ب : تب فراقانونی یا به اصطلاح قانون فکنی اپیدمی شده و بعلت واگیر دار بودن آن به همه سرایت کرده میفرمائید نه ببینید :

اطلاعیه وزارت مسکن درخصوص زمینهای حریم شهرها : هرنوع نقل و انتقال اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها حتی با ارائه اسناد رسمی ممنوع و بلحاظ قانونی بدون توجیه است ، همچنین هرنوع نقل و انتقال اعم از رسمی ، عادی ، تفکیک ....... که باهدف گریز از قانون صورت میگیرد حتی اگر با ارائه سند رسمی باشد اعمال مزبور را از لحاظ قانونی بودن توجیه نمیکند ... (بنقل از دنیای اقتصاد)

ملاحظه فرمودید دیگه این نحوه نگرش و اطلاع رسانی امروزه یه امر عادی شده هرکس هرچی دلش خواست میگه مقل ما توی این وبلاگ .. ولی خدائیش از مقامات مسئول زیبنده نیست .. ما که منظور  سازمان مسکن را نفهمیدیم امیدواریم خودشان فهمیده باشند یعنی چی ؟ یعنی معامله ممنوع؟  یعنی معامله انجام شده رسمی کشک؟  یعنی که چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟