همکاران عزیز سردفتر :

تا وقت باقی است نسبت به تهیه دفتر مشاغل (درآمد وهزینه ) و ارسال به دارائی و امضاء آن اقدام فرمائید همانگونه که مطلعید بر اساس بند ب ماده ٩۵  و ٩۶ قانون مالیاتها صاحبان دفاتر جزو مشاغلی هستند که باید دارای دفتر مشاغل باشند و تا÷ایان اسفندماه هرسال توسط دارائی امضاء و برای سال بعد استفاده نمایند نداشتن دفتر مشاغل موجب جریمه ای معادل ۴٠ درصد جریمه خواهد بود (باعرض پوزش ٢٠درصد میباشد)

امیواریم سردفتران جدید در ظرف حداکثر ١۵ روز از شروع بکار خود دفتر مشاغل برای همین امسال را اخذ نموده باشند واگرنه در تیرماه ٨٨ و هنگام تسلیم اظهارنامه و تشخیص مالیات شغلی دچار مشکل خواهند شد