از امروز ١٣/١٢/٨٧  هرروزه یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا اعضاء موثر جهت پاسخگوئی به سئوالات همکاران و اعضاء محترم در امور شغلی یا امور جاری جامعه سردفتران با تلفن دایورت شده روی موبایل همکار پاسخگو آماده میباشند امیدواریم با این اقدام بتوانیم در اطلاع رسانی و رفع مشکل در امور جاری همکاران قدمی هرچند ناچیز برداریم تلفن ۶٢٢١٨٩۶ - ٠٣۵١  جامعه سردفتران برای اینکار در نظر گرفته شده و تا اطلاع ثانوی برنامه هفتگی این پاسخگوئی بشرح ذیل میباشد:

شنبه ها :   آقای سیدعلی اصغر میروکیلی   در غیاب ایشان  آقای محمدباقر نیکنامی

یکشنبه ها: آقای سیدحسین حسینی نیک  "  "   "  "  " آقای سیدعلی کربلائی اکرمی

دوشنبه ها: آقای محمد حسین صالحی پور    "  "  "  "   "   آقای سیدرضا میروکیلی

سه شنبه ها: آقای سیدعلیرضا طباطبائی   "  "  "  "  "  "  آقای محمدعلی جعفری

چهارشنبه ها: آقای سیدحسین میروکیلی   "  "  "  "  "  " آقای محمدرضابهارستان فر

پنج شنبه ها: آقای مصطفی احمدی دهج   "  "  "  "  "  "  آقای سیدمحمد ترابی

تذکر : از همکاران عزیز و گرامی تقاضا میشود سئوالات خودرا منحصرا" از همین طریق مطرح فرمایند