ادم ميمونه كه چي بگه ! ظاهر ما آدما چرا با باطنمون اينقدر فرق داره ؟
قسم حضرت عباس رو قبول كنيم يا دم خروس رو ؟ واقعا دست مريزاد ، كاش ميشد يه عينك بودتا ادم بتونه باطن آدما رو ديد بزنه ، اونوقت خوشو واسه ديگرون خراب نميكرد
معلوم نيست طرح تمركز اسناد خودرو صاحبان بنگاهها رو اتيش زده يا همكارها را !!
چرا بايد با مشتي سود جو وپول پرست كه نه براي حقوق مردم و دولت احترامي قائلند ونه براي همكاران ما ارزشي !!!! همنوا شد ؟ چرا به عمق فاجعه نميانديشيد ؟ چرا به حيثيت و آبروي خودمان فكر نميكنيد ؟ چرا براي دفاع از منافع زالوهاي اجتماع قيام كرده ايد ؟ چرا خود را نميابيد؟ چرا محيط و فضاي شغلي را پاكسازي نميكنيد ؟ چرا به منافع خود نمي انديشيد ؟
البته ميتوان فهميد ! منافع زود گذر را به اعتبار و حبثيت شغلي ترجيح داده ايد !!!!
خويش را به ثمني بخس فروخته ايد ! آبروي خ