در ساعت ۵/۵ عصر و بلافاصله پس از پایان بخش اول گردهمائی ، مجامع عمومی فوق العاده تشکیل و اساسنامه جدید در ٣٠ ماده و ١١ تبصره  جایگزین اساسنامه قبلی گردید و در مجمع عادی بطور فوق العاده انتخاب هیئت مدیره جدید  از بین کاندیداهای موجود توسط اعضاء انجام و رای گیری ودرنتیجه وبا توجه به صورتجلسه هیئت مدیره : آقای  سید علی اصغر میروکیلی سردفتر اسناد رسمی ٢۵ یزد بعنوان دبیر و  سیدعلیرضا طباطبائی بافقی سردفتر اسناد رسمی ٣  یزد به سمت جانشین دبیر و آقای مصطفی احمدی دهج سردفتر اسناد رسمی ٢۶ یزد بعنوان خزانه دار و آقایان محمدحسین صالحی پور سردفتر اسناد رسمی ٨ یزد و سیدحسین حسینی نیک سردفتر اسناد رسمی ۴١ یزد اعضاء اصلی هیئت مدیره و نیز آقایان آقای سیدحسین میروکیلی سردفتر اسناد رسمی ۵ یزد و  آقای محمدباقر نیکنامی سردفتر اسناد رسمی ٢٢ یزد  بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت دوسال و آقای محمدعلی جعفری ندوشن بعنوان بازرس جامعه برای مدت یکسال انتخاب و تعیین گردیدند