جسته و گريخته شنيده ميشه قراره وضعيت اسناد اتومبيل در يزد هم دچار تحول بشه !
حالا چه جوری و چه وقت ؟ خدا ميدونه
البته دور از ذهن هم نيست راستش بيخبر هم نيستيم ولی باشه تا يه هو خبردار بشين بهتره
يه هو ميبينی صبح از خواب پا شدی گفتن ديگه نميتونی سند اتومبيل بنويسی
خيلی بده ؟ نه ؟ بنظر ما که بد نيست يه تحول جديده به امتحانش ميارزه
حالا کی نفع ميبره کی ضرر ؟ والله واعلم
توجه :
فقط ميدونم طبق توافق انجام شده بين نيروی انتظامی و سازمان ثبت دفاتر حق ندارند بدون
مجوز صادره از طرف شرکت رهگشا اسناد انتقالی خودروهای مدل ۱۳۸۳ رو بنويسن
تخلف محضه و قابل تعقيب انتظامی
خيلی هم بازی جدی جديه
تا چه پيش آيد - منتظر خبرهای جديد و مهيج به همين زودی باشين