دکتر احمدی با اشاره به رویکرد سازمان ثبت اسناد و حرکت به سمت تحول و جایگزینی نوگرایی و باورهای جدید به جای روش ها و نگرش های سنتی اظهار داشت: در سال 86 برای اولین بار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شیوه نوین در جذب افراد نخبه و واجد صلاحیت علمی و تخصصی برای امر سردفتری اسناد رسمی اقدام کرد که در این میان علاوه بر جذب تعداد زیادی از حقوقدانان با مدرک دکترا و فوق لیسانس در رشته حقوق، تعدادی از افراد مدعی اجتهاد که دارای تصدیق اجتهاد بودند نیز ثبت نام کرده که این جلسه اولین جلسه بررسی مدارک تصدیق اجتهاد وارزشیابی درجه علمی متقاضیان با حضور هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه بود که برگزار شد.

ملاحظه فرمودید .... قشر جدید هم در راهند

و اما ..... ماهم با متحول شدن دفاتر اسناد رسمی و نوآوری موافقیم ولی به چه قیمت ؟ وقتی هنوز بستر کار آماده نیست و به عبارتی هنگامی که کار ایجاد نشده اشتغال مفهومی ندارد .. ما که حرفی نداریم .. نه  قدرتی در جلوگیری از این نوگرائی داریم نه هیچ مقامی حرفمان را با گوش دل میشنود باشد تا در عمل بزرگان قوم خود به نتایج زیان بار آن پی ببرند و خود فکری اساسی بردارند ولی نگرانیم که آن زمان جبران اینهمه تصمیمات کارشناسی نشده و زیان های وارده به قشر عظیمی از این جامعه که گناهی جز ضعیف بودن در مقابل سازمانهای مافوق و دغدغه ای جز انجام صادقانه وظایف محوله و تکالیف مالایطاق ندارند ناممکن گردد ..... والله واعلم