ظاهرا"یک گنج پربها به نفع سردفتران و دفتریاران عزیز در دل قواین قدیمی وظاهرا متروک به ودیعه گذاشته شده اگر مایلید به نقشه آن دست پیدا کنید زحمت رفتن به آدرس زیر را بکشید ... دیگر خود دانید

http://sardaftar3y.persianblog.ir/