طبق آخرين نشست وتوافق انجام شده بين نمايندگان سازمان ثبت و كانون سردفتران و راهنمائي و رانندگي، بعلت مهيا نبودن محل مناسب و كافي نبودن تعداد محل جهت تنظيم اسناد اتومبيل مقرر گرديد:
درحال حاضر و تا اطلاع ثانوي (درتهران) اسناد اتومبيل در دفاتر اسنادرسمي تنظيم و متعاملين جهت تغيير و تبديل و اخذ پلاك و دفترچه به راهنمائي و رانندگي هدايت شوند.

لازم به تذكر است اين توافق درحال حاضر مخصوص تهران بوده و در شهرستانها كماكان مانند سابق و طبق دستورالعمل اسفند ماه كانون سردفتران انجام گردد

چنانچه خبر تازه تري بدست آمد ما را بيخبر نگذاريد